Veelgestelde vragen

Kantoor ligt op 8 à 10 minuten loopafstand van het bruisende centrum van Zaandam. Het is de eerste hoge flat uit de reeks van vijf aan het spoor. Advocatenkantoor Vurehout is gelegen op de gehele benedenverdieping van gebouw Westzaan.

Vurehout Advocatuur beschikt over enkele parkeerplaatsen. Wilt u hier gebruik van maken? Meldt dit dan uiterlijk 24 uur van te voren aan, zodat hier rekening mee gehouden kan worden. Voor de deur van kantoor is tegen betaling ook voldoende parkeergelegenheid aanwezig.

Uw zaak begint bij de intake. Tijdens de intake worden alle relevante feiten en omstandigheden besproken. Met u wordt tijdens de intake een plan van aanpak gemaakt voor het opstarten van de zaak en de verdere verloop. Na afloop van de intake krijgt u een huiswerklijstje mee met de stukken die u dient aan te leveren.

Nadat de voor uw zaakbehandeling benodigde stukken zijn aangeleverd, worden de eerste handelingen in uw dossier verricht. Welke dit zijn zal per dossier verschillen. Over de te verrichten handelingen in uw dossier wordt u steeds per mail en eventueel telefonisch geïnformeerd.  Op deze manier blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen in uw dossier.

Indien nodig worden er afspraken met u gepland voor het bespreken van relevante ontwikkelingen in uw zaak. Het plan van aanpak wordt specifiek afgestemd op uw belangen. Alle handelingen in uw dossier zullen erop gericht zijn het gewenste eindresultaat te bereiken. Bij afronding van de zaak zal een eindbespreking plaatvinden. Graag ontvangen wij dan van u een review over hoe u de juridische dienstverlening heeft ervaren.

Zaakbehandeling op declaratiebasis:

Het uurtarief is afhankelijk van de mate van complexiteit van het geschil en de expertise die ervoor nodig is. Tijdens de intake worden er heldere prijsafspraken gemaakt en het beoogde traject besproken. Er wordt een inschatting gemaakt hoeveel uren nodig zijn in de opstartende fase. Hiertoe ontvangt u een voorschotnota. Vervolgens wordt gedurende de dossierbehandeling aan u maandelijks een nota gezonden. Naast deze nota ontvangt u een urenspecificatie, zodat voor u helder is waarvoor u betaalt.

Indien de zaak zich daarvoor leent, kan bij advocatenkantoor Vurehout eventueel ook een vaste prijsafspraak worden gemaakt. U kunt hierbij denken aan incassozaken zonder betwisting. In dat geval wordt u geïnformeerd over eventuele bijkomende kosten, zoals bijvoorbeeld deurwaarderskosten en griffierechten. Wij declareren eenmaal per maand, zodat u helder zicht heeft op de kosten. Na afronding van het dossier ontvangt u altijd een gespecificeerde nota over de hele zaak. Elke financiële afspraak wordt schriftelijk aan u bevestigd.

Zaakbehandeling met financiering via uw rechtsbijstandsverzekering:

Indien u (niet vrij recent) een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten kunt u mogelijk uw rechtsbijstandskosten (gedeeltelijk) vergoed krijgen. In ieder geval heeft u recht op een vrije advocatenkeuze bij een juridische procedure. Lees voor de gevallen waarin u gebruik kan maken van uw vrije advocatenkeuze uw polisvoorwaarden goed door. Komt u er niet uit dan kunt u altijd contact opnemen met advocatenkantoor Vurehout.

Tot slot bestaat de mogelijkheid voor minderbedeelden om te procederen op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand / dus op toevoegingsbasis. Of u voor een toevoeging in aanmerking komt en wat uw eigen bijdrage is kunt u bekijken op de site van de Raad voor Rechtsbijstand. Lees hier meer over op de site van de Raad voor Rechtsbijstand. Vurehout blijf graag maatschappelijk betrokken en verleent daarom – weliswaar in beperkte mate – ook rechtsbijstand op toevoegingsbasis.

Let op: niet alle kosten worden door de toevoeging gedekt. Kosten zoals het griffierecht komen in beginsel voor rekening van de begunstigde/ cliënt. Vraag bij het secretariaat naar de mogelijkheden om een zaak op toevoegingsbasis in te brengen. Blijkt dat u na de aanvraag toch niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand komt, dan wordt bij de acceptatie van een zaak een heldere afspraak gemaakt over de kosten die u kunt verwachten. Afhankelijk van de zaak zal met u een (concurrerend) uurtarief worden afgesproken.

Zaakbehandeling met financiering via uw rechtsbijstandsverzekering:

Tot slot bestaat de mogelijkheid voor minderbedeelden om te procederen op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand / dus op toevoegingsbasis. Of u voor een toevoeging in aanmerking komt en wat uw eigen bijdrage is kunt u bekijken op de site van de Raad voor Rechtsbijstand. Lees hier meer over op de site van de Raad voor Rechtsbijstand. Omdat Vurehout erg betrokken is met haar cliënten doet zij – weliswaar in beperkte mate – ook procedures op toevoegingsbasis.

Let op: niet alle kosten worden door de toevoeging gedekt. Kosten zoals het griffierecht komen in beginsel voor rekening van de cliënt.  Vraag bij het secretariaat naar de mogelijkheden om een zaak op toevoegingsbasis in te brengen. Blijkt u na anvraag toch niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand kan, dan wordt bij de acceptatie van een zaak een heldere afspraak gemaakt over de kosten die u kunt verwachten. Afhankelijk van de zaak zal met u een (concurrerend) uurtarief worden afgesproken.

Helaas staat recht hebben niet altijd gelijk aan recht krijgen. Of je gelijk halen lukt is afhankelijk van de vraag of de stelling (juridisch en/of feitelijk) kan worden bewezen. Zodra het geschil niet meer buiten rechte kan worden afgewikkeld en het geschil met tussenkomst van een bestuursorgaan of rechtbank moet worden opgelost, krijgen partijen de gelegenheid om op elkaars stellingen en/of betwistingen te reageren. Hiervoor is het van belang dat de stukken die door team Vurehout van u worden verzocht, daadwerkelijk binnen de daarvoor gegeven termijn worden aangeleverd. Welke stukken dit zijn is zaakafhankelijk. Heeft u bijvoorbeeld een bezwaarprocedure lopen tegen een besluit strekkende tot een afwijzing van een WIA-uitkering, dan dient u medische stukken aan te dragen waaruit uw klachten naar voren komen. Aan u wordt tijdig om de relevante stukken gevraagd. Van u wordt verwacht dat u deze – voor zover aanwezig- dan ook tijdig aanlevert.

Steeds meer is gelukkig digitaal mogelijk waarmee niet alleen het milieu maar ook veel administratieve rompslomp wordt bespaard. Alle binnenkomende schriftelijke stukken worden aan een uniek digitaal dossier gekoppeld, hieruit verwerkt en met alle overige informatie in uw dossier, uiterst zorgvuldig beveiligd. Voor het gebruikersgemak en het toegankelijker maken van communicatie op afstand. biedt advocatenkantoor Vurehout daarnaast diverse digitale mogelijkheden voor besprekingen, hetgeen erg gewaardeerd wordt. Zo hoeft een client niet per se te reizen en kan er een beveiligde verbinding worden gemaakt om een bespreking te voeren. Ook extra administratieve handelingen en/of kosten kunnen zo worden bespaard.

Besprekingen over uw dossier kunnen digitaal plaatsvinden. Uitgangspunt is dat hier het digitale communicatiemiddel Teams voor wordt gebruikt. Komt een ander communicatiemiddel beter tot zijn recht in een bepaalde situatie, wordt hiervan afgeweken.

Invullen en ondertekenen van de opdrachtformulieren is voortaan digitaal mogelijk. Hetzelfde geldt voor eventuele relevante machtigingen en andere formulieren die door u ingevuld dienen te worden.

Alle stukken en communicatie met derden, ontvangt u van ons per mail. Documenten waar gevoelige informatie in opgenomen is, wordt u per beveiligde mail verstuurd (Zivver). Documenten worden in beginsel niet per post verstuurd. Zo wordt voorkomen dat u met stapels papieren thuis komt te zitten. Onnodige kantoorkosten blijven u op deze manier ook bespaard.

Tenslotte is het mogelijk om brieven die aangetekend moeten worden verstuurd, per mail te versturen. Aan een aangetekende mail komt namelijk dezelfde bewijskracht toe als aan een aangetekende brief.

Voordat de zaak op zitting komt volgen eerst schriftelijke rondes. Na deze schriftelijke rondes wordt door de gerechtelijke instantie een zitting bepaald en wordt u uitgenodigd voor een een mondelinge behandeling. Tijdens de mondelinge behandeling ligt het accent op het nader toelichten van de standpunten die in de schriftelijk ingediende stukken zijn opgenomen. Door de rechter worden ook aan u vragen gesteld zodat u de informatie in de ingediende stukken, nader kunt toelichten. Vanzelfsprekend heeft u uw gemachtigde bij u en zal deze u hier zorgvuldig op voorbereiden en waar nodig, ingrijpen. Van belang is ook te vermelden dat rechters vandaag de dag erg geneigd zijn om partijen de gang op te sturen, zodat er nogmaals onderzocht kan worden of de zaak nog zonder een uitspraak van de rechter, tot een einde kan komen. Als uw zaak door ons wordt behandeld word u ook hierop voorbereid en begeleidt.

Zittingen vinden in beginsel ‘fysiek’ plaats. Dit houdt in dat de partijen worden geacht naar de locatie van de rechtbank te komen op de aangegeven datum en tijd. Onder bijzondere omstandigheden is het ook mogelijk dat een zitting digitaal plaatsvindt. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd. Dit wordt dan bij de uitnodiging expliciet aangegeven. U woont de zitting dan bij door middel van een digitaal communicatietool zoals Skype. Ook hierin wordt u door Team Vurehout voorbereidt. Het voorbereidingsgesprek van de zitting verloopt dan ook digitaal.

Door Advocatenkantoor Vurehout worden passende en noodzakelijke (technische) maatregelen genomen ter beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover in de AVG hier een grondslag voor biedt. Lees meer over de bescherming en verwerking van persoonsgegevens in het privacystatement.

Staat uw vraag er niet bij?

Neem dan contact met ons op

We staan voor u klaar