Sociaal Zekerheidsrecht

Het sociaal zekerheidsrecht heeft als doel om mensen die vanwege omstandigheden (zoals arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid, ziekte of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd) niet (voldoende) in hun inkomen kunnen voorzien bij te staan. In deze gevallen kunnen mensen in aanmerking komen voor een uitkering, mits zij aan de daarvoor geldende voorwaarden voldoen. Het sociaal zekerheidsrecht bestaat uit wetten en regelgeving die bepalen wanneer een bestuursorgaan, zoals het UWV of een gemeente een uitkering dient toe te kennen of stop te zetten en wanneer over de uitkering een maatregel en/of een boete opgelegd kan worden.

Voor het verkrijgen of het behouden van een uitkering dient u aan de bij de uitkering behorende verplichtingen te voldoen.

U heeft bijvoorbeeld een informatieplicht. Door u moet bij het orgaan de juiste informatie over uzelf en uw situatie opgegeven worden. Als een wijziging in uw situatie optreedt, dient u dit ook door te geven. Bij twijfel over schending van de informatieplicht kan het orgaan beslissen dat uw uitkering over een bepaalde periode geschorst of teruggevorderd wordt. Ook kan het een boete opleggen. Dit alles gebeurd met een brief die u op uw thuisadres ontvangt. Deze brief is heel belangrijk. Bent u het namelijk niet eens met de beslissing van het bestuursorgaan uit deze brief dan moet u tijdig in bezwaar gaan tegen de beslissing Voor u kunnen de gevolgen van een beslissing van een bestuursorgaan vergaand zijn. Voor u inkomen bent u afhankelijk van een uitkering. Als deze geweigerd, geschorst, stopgezet of misschien zelf teruggevorderd wordt, kan dit een grote invloed op uw leven hebben. Een kleine fout in een procedure tegen het bestuursorgaan kan grote financiële gevolgen hebben. Vurehout Advocatuur is gespecialiseerd in het sociaal zekerheidsrecht en kan u bijstaan in een procedure binnen dit complexe rechtsgebied. Schroom niet om contact op te nemen!