VVE Recht

VVE recht maakt onderdeel uit van het vastgoedrecht. De wet bepaald dat de persoon die een appartementsrecht koopt een lidmaatschap van een Vereniging van Eigenaars (VvE) aangaat. De VvE dient ervoor om te waken voor het collectief belang van alle eigenaars en draagt de zorg voor het onderhoud van en de gezamenlijke kosten voor het complex. Om die reden worden door de VvE servicekosten in rekening gebracht aan de individuele eigenaars van de appartementsrechten.
Eigenaars of bestuurders van een VvE hebben vaak vragen over hun rechten en verplichtingen.

Het VvE- recht is volop in beweging.

Sinds de Wet Verbetering Functioneren Verenigingen van Eigenaars die per 1 januari 2018 in werking is getreden, hebben zich een aantal materiele wijzigingen voorgedaan. De Wet voorziet in een aantal wijzigingen in boek 5 titel 9 BW. In de Wet wordt kort gezegd verplicht gesteld dat in splitsingen met een woonbestemming een meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) wordt vastgesteld of jaarlijks 0,5 % van de herbouwwaarde wordt gereserveerd. Verder wordt voor alle VvE’s de mogelijkheid om geldleningen aan te gaan, bij wet geregeld.

VVE’s krijgen in de praktijk vaak te maken met situaties die veel onrust en/of onduidelijkheid veroorzaken. Een kleine selectie hieruit. Voldoen eigenaren van het appartementsrecht de (voorschot-)bijdragen niet? De VvE heeft tot doel ervoor zorg te dragen dat het gebouw wordt onderhouden en is verantwoordelijk voor het beheer van de gezamenlijke delen/ruimtes (het casco, de gangen en de entrees). Met een strak afgestemde incasso-overeenkomst, lossen wij dit op doeltreffende wijze voor u op.

Wat als het gebouw zowel eigenaren als gebruikers/(onder)huurders kent en er veel onduidelijkheid over het naleven en het mogen sanctioneren van voortdurende wangedrag bestaat? Ook over de privégedeelten die een lid in gebruik heeft kunnen regels worden gesteld. Wat mag er heen en weer van elkaar worden verlangd? Er is vaak veel onduidelijkheid over de verplichtingen van de VvE en de leden daarvan. Woont de eigenaar van een appartement feitelijk niet in het appartement en veroorzaakt de huurder bijvoorbeeld veel overlast? De VvE kan op basis van art. 5:128 BW verlangen van de eigenaar en huurder/gebruiker dat een getekende gebruikersverklaring wordt overgelegd, zodat bekend is wie in het appartement woont. De huurder/gebruiker verklaart hiermee dat hij zich aan de voor de eigenaars geldende regels zal houden. Team Vurehout staat zowel de bestuurders als de individuele leden van de VVE’s bij.